Reševanje sporov

Trajno vrednost odnosov lahko dosežemo le s skrbjo, odgovornostjo in upoštevanjem želja, zahtev in dogovorov, ki jih imamo z našimi strankami in poslovnimi partnerji ter okoljem. Skrbimo za ohranjanje dobrih, skladnih in sožitnih odnosov, ki nam pomagajo graditi prihodnost. Zavzemamo se, da družbena odgovornost postane pomemben segment na vseh področjih delovanja in sestavni del odnosov, ki jih gradimo.

Zavezujemo se k spoštovanju in h krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju, v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot temeljnimi načeli družbeno odgovornega delovanja.

Vodilo pri odgovornem poslovanju in družbeni odgovornosti je Zavarovalni kodeks, ki nas zavezuje, da poslujemo v skladu z njegovimi določili in temelji, ob upoštevanju načel trga, tržne konkurence na lojalnih in korektnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi strankam kvalitetno zavarovalno zaščito.

V poslovnih razmerjih dosledno uporabljamo protikorupcijsko klavzulo, pri kateri pogodbeni stranki izjavljata, da v katerikoli fazi sklepanja oziroma izvajanja pogodbe nobena pogodbena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki, za
pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična. Če se pogodba še ni pričela uporabljati, se šteje, da ni bila sklenjena.

Situacije, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih potrošniki zavarovalnih storitev pričakujete, rešujemo na način, da skušamo pritožbe rešiti takoj, ko le te prispejo in ob sodelovanju vseh udeleženih strani.

Praviloma je za reševanje pritožb, ki se nanašajo na samo zavarovanje, sklenitev ponudb, polic, premij, skratka, vsega, kar je vezano direktno na zavarovalnico, pristojna za reševanje pritožb zavarovalnica, na katero se pritožba nanaša. Zavarovalnice imajo reševanje sporov urejeno preko obravnav pritožb na pritožbenih komisijah in tudi izvensodno reševanje pritožb s ponujeno mediacijo. V kolikor pritožnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbene komisije in tudi ne morejo doseči dogovora pri mediaciji, potem je možno spor reševati pri krajevno in stvarno pristojnemu sodišču.

Pri reševanju pritožb Tribuna zavarovanja, ko gre za naše stranke, sodeluje z zavarovalnicami. Stranka s podpisom 545. člena dobi na njem napisano informacijo, kako zavarovalnice, s katerimi sodelujemo, rešujejo svoje spore in kam oz. na koga naj se v tem primero obrnejo.

Seveda pa stranke lahko svoje pritožbe oddajo na naš uradni naslov: Tribuna zavarovanja d.o.o., Vodnikova 211, 1000 Ljubljana.

Potrudili se bomo, da pritožbe rešimo čim hitreje in v zadovoljstvo strank.