Politika zasebnosti

Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Tribuna zavarovanja d.o.o, zavarovalno zastopanje in k njej pripojene družbe (Tribuna Naložbe) so v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES-Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je začela veljati 24. 5. 2016, uporabljati pa se začne neposredno in hkrati v vseh državah članicah 25.5.2018, sprejele POLITIKO ZASEBNOSTI, v kateri so podane vse zakonsko zahtevane informacije o obdelavi osebnih podatkov posameznikov. Izvleček politike zasebnosti je dostopen na spletni strani Tribuna zavarovanja http://www.tribuna-zavarovanja.com/.

Upravljalec osebnih podatkov s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Kontaktni podatki:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo in zbiranjem le-teh ter uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki: info@tribuna-zavarovanja.com

1. Namen in pravni temelji obdelave osebnih podatkov

 • sklepanje in izvajanje zavarovalnih pogodb: Tribuna zavarovanja osebne podatke zavarovalcev in zavarovancev obdeluje v okviru namena izvajanja pogodb, tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika. V fazo pred sklenitvijo pogodbe je vključeno tudi avtomatizirano odločanje na podlagi profilov, ki je namenjeno oceni posameznikove bonitete oz. njegove primernosti do vključitve v zavarovanje z vidika verjetnosti realizacije zavarovalnih tveganj. Takšna ocena je v tej fazi nujna, posameznik pa ima v primeru, da z odločitvijo, ki je bila sprejeta na avtomatiziran način, ni zadovoljen (npr. ko TK odkloni sklenitev pogodbe ali ponudi drugačne pogoje) poda ustno ali pisno zahtevo za pojasnila pri zavarovalnem zastopniku ali pisno zahtevo za pojasnila na kontaktni naslov. v tem primeru bo pooblaščen organ pretehtal argumente posameznika in sprejel končno odločitev o sklenitvi pogodbe z njim.
 • zakonski temelj: Tribuna zavarovanja obdeluje osebne podatke posameznika tudi na podlagi:
 • GDPR (General Data Protection Regulation Splošna uredba EU o varstvu podatkov)
 • Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)
 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) za namen posredovanja osebnih podatkov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu RS za preprečevanje panja denarja in financiranja terorizma

Privolitvena izjava:

Tribuna zavarovanja v določenih primerih zaproša svoje stranke (zavarovalce in zavarovance ter druge posameznike) za podajo privolitve v obdelavo in zbiranje njihovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, vključno z obveščanjem o njim prilagojenih ponudbah. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica takšne privolitve. Veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le oseba, starejša od 15 let, sicer mora z obdelavo osebnih podatkov soglašati starš oziroma skrbnik.

Zakoniti interes:

TK kot obdelovalca osebnih podatkov predstavlja pravno podlago za obdelavo, če ne prevlada nas interesi ter temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Ob tem TK na podlagi skrbne ocene upošteva razum in pričakovanja posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zlasti glede na njegovo razmerje do tk (obisk zavarovalnega zastopnika zaradi podaljšanja vaše zavarovalne pogodbe). Na podlagi zakonitega interesa se vaši podatki obdelujejo tudi za namen odkrivanja in preprečevanja goljufij, poskusov goljufij in drugih protipravnih dejanj, za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za obdelovanje poslovnega tvegana in aktualne skladnosti ter statistične obdelave, namenjene pripravi poročil poslovodstvu.

Obdelava piškotkov:

TK na svoji spletni strani uporablja samo sejne piškotke. To so piškotki, ki uporabnikom omogočajo da npr. izpolnijo obrazec, da oddajo povpraševanje,… Tako pridobljenih podatkov ne uporabljamo za potrebe neposrednega trženja. Vse dodatne podatke o uporabi piškotkov dobite na povezavi: http://www.tribuna-zavarovanja.com/o-piskotkih/

2. Uporabniki osebnih podatkov in morebiten prenos v tretje države

V TK vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni ter pogodbeniki (po naših navodilih in na naš račun) ter podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi podatkov (izdelovalci računalniških aplikacij).

Tako v nekaterih primerih z našimi pogodbenimi partnerji v skladu z določili GDPR nastopamo kot skupni upravljalci osebnih podatkov, saj skupaj določamo namene in pogoje obdelave vaših osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki se ne iznašajo v tretje države, niti nimamo obdelovalce vaših podatkov zunaj območij držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer pa jamčimo, da v kolikor bi do teh primerov prišlo, bi nivo varstva vaših podatkov bil zagotovljen na isti ravni kot bi to počeli sami, pri tem pa bile spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

3. Pravice posameznika

V kolikor imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko zasebnosti in obdelavo vaših osebnih podatkov, se obrnite na nas tako, da nam pišete na naslov Tribuna zavarovanja, Vodnikova 211, 1000 Ljubljana, s pripisom »OOP« ali na e naslov: info@tribuna-zavarovanja.com. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregleden obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo:

 • zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in pridobitev informacije s skladu s 15. členom GDPR
 • zahteva dopolnitev ali popravek svojih osebnih podatkov, če so ti netočni ali nepopolni
 • zahteva blokiranje omejitev obdelave ali izbris veh ali določenih podatkov (»pravica do pozabe«)
 • ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter
 • zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več namenov) s pisno zahtevo kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Prav tako lahko na enak način izrazi svojo voljo glede kanalov, po katerih poteka obveščanje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelavo, ki se je na podlagi privolitve izvajal do njenega preklica.

Posameznik ima tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

4. Hramba osebnih podatkov

TK bo obdelovala osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa za namen, za katerega je bila privolitev dana, le do preklica.

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne zakonodaje, hrani se jih še deset let od poteka veljavnosti zadnjega vašega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Ostali osebni podatki se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bil lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.